Ανοιχτή Χειρουργική σε παιδιά

Ο Χειρουργός Παίδων, την πρώτη χειρουργική εμπειρία του την αποκτά στην ανοιχτή χειρουργική επέμβαση, την οποία γνωρίζει άριστα και μπορεί να την ασκήσει σε όλες τις περιπτώσεις.

Επειδή όλες οι τεχνικές της ενδοσκοπικής χειρουργικής στα παιδιά έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, η ανοιχτή χειρουργική τείνει να χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο από ιατρούς που διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική.

Ωστόσο, υπάρχουν επεμβάσεις που δεν απαιτείται η χρήση λαπαροσκοπίου, ενώ κάθε λαπαροσκοπική επέμβαση ενέχει την πιθανότητα από τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά τη διάρκειά της, να μετατραπεί σε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.